Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Základné zásady a náš záväzok chrániť osobné údaje

V spoločnosti Danone sa zaväzujeme chrániť Vaše osobné údaje v čo najväčšej možnej miere. Naším cieľom je chrániť všetky osobné údaje, ktoré máme, zodpovedne spravovať Vaše osobné údaje a byť transparentní v našich postupoch. Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Preto sme sa zaviazali dodržiavať tieto základné zásady:

 • nie ste povinní poskytnúť nám žiadne nami požadované osobné údaje. Ak sa však rozhodnete neposkytnúť nami požadované osobné údaje, možno Vám nebudeme môcť poskytnúť určité služby alebo produkty;
 • Vaše údaje zhromažďujeme a spracúvame len na účely uvedené v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov alebo na konkrétne účely, ktoré sme Vám poskytli a/alebo s ktorými ste súhlasili;
 • snažíme sa zhromažďovať, spracúvať a používať čo najmenej osobných údajov;
 • pri zhromažďovaní Vašich osobných údajov sa snažíme, aby boli čo najpresnejšie a najaktuálnejšie;
 • ak nami zhromaždené osobné údaje už nie sú potrebné na žiadny účel a platné právne predpisy nám neukladajú povinnosť ich uchovávať, urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ich vymazali, zničili alebo trvalo anonymizovali;
 • Vaše osobné údaje sa nebudú zdieľať, predávať, prenajímať ani zverejňovať inak, ako je uvedené v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Čo obsahuje toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov:

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov obsahuje nasledujúce dôležité témy týkajúce sa Vašich osobných údajov:

 1. Kdo jsme?
 2. Kto sme?
 3. Aké osobné údaje zhromažďujeme a ako?
 4. Účel a právny základ zhromažďovania a používania osobných údajov
 5. Profilovanie a automatizované rozhodovanie
 6. Odkazy na iné webové stránky 
 7. Sociálne médiá a iný obsah vytvorený používateľom 
 8. Osobné údaje detí 
 9. Zdieľanie osobných údajov s tretími stranami 
 10. Medzinárodné zdieľanie údajov 
 11. Ako chránime osobné údaje? 
 12. Ako dlho uchovávame osobné údaje?
 13. Vaše práva 13. Ako nás kontaktovať?
 14. Zmeny v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov

1. Kto sme?

Spoločnosť Danone s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 5, 821 09, Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 31344275, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 50097/B, zodpovedá za ochranu osobných údajov, ktoré nám poskytnete. Keď hovoríme „Danone“, „my“, „naše“ alebo „nás“, myslíme tým túto spoločnosť Danone. V súlade s právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na spracúvanie osobných údajov, je spoločnosť Danone „Prevádzkovateľom“.

Ak chcete získať viac informácií o spoločnosti Danone a jej aktivitách, môžete navštívte túto webovú stránku: https://danone.sk.

Prevádzkovateľ dodržiava povinnosti vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a platných právnych predpisov implementujúcich GDPR v Slovenskej republike, najmä zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Aké osobné údaje zhromažďujeme a ako?

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, sa líšia v závislosti od nášho vzťahu s Vami, účelu zhromažďovania a produktu alebo služby, ktorú Vám poskytujeme. Podrobnejšie informácie o osobných údajoch, ktoré zhromažďujeme, nájdete v časti nižšie, ktorá najlepšie vystihuje náš vzťah s Vami.

Vaše osobné údaje môžeme získavať priamo od Vás.

Osobné údaje o sebe nám môžete poskytnúť návštevou našich webových stránok alebo aplikácií, vytvorením účtu u nás, objednaním produktov alebo služieb od nás, prihlásením sa na odber našich informačných newsletterov alebo komunikácie (vrátane marketingových správ) akýmkoľvek spôsobom (napr. SMS, telefonátom atď.), účasťou na prieskume, výskumnej aktivite, hre, súťaži, ktorú organizujeme, zaslaním dotazu alebo žiadosti, kontaktovaním nás telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom, vyplnením našich formulárov (online alebo offline), registráciou na podujatie, konferenciu alebo seminár (online alebo offline), zverejnením alebo komentovaním na našich stránkach sociálnych médií (napr. Facebook alebo Instagram) alebo zapojením sa do našej komunikácie v digitálnych médiách.

Niektoré z týchto údajov sa získavajú prostredníctvom súborov cookies a podobných sledovacích technológií - ďalšie podrobnosti nájdete v našom  Vyhlásení o súboroch cookies.

Vaše osobné údaje môžeme získať aj od tretích strán ako sú: naši obchodní partneri, vrátane marketingových agentúr, spoločností zaoberajúcich sa prieskumom trhu, spoločností, ktoré sa zúčastňujú na našich propagačných akciách, maloobchodníkov; rodina, priatelia a iné osoby, ktoré nám poskytnú Vaše osobné údaje, pretože ste s tým súhlasili alebo si myslia, že by ste mohli mať záujem o naše produkty a služby, alebo preto, že sa s Vami chcú podeliť o produkt alebo službu; a iné tretie strany, ako sú poskytovatelia/vlastníci médií, verejné webové stránky a webové stránky tretích strán, platformy sociálnych médií, reklamné platformy, naši dodávatelia alebo spoločnosti našej skupiny (v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov označovaní ako "tretie strany" alebo "dodávatelia").

Návštěvníci našich webových stránek a uživatelé našich aplikací a služeb.

 

My alebo tretie strany v našom mene môžeme o Vás zhromažďovať a používať nasledujúce informácie:

 1. osobné kontaktné údaje, ako je Vaše meno a priezvisko, pohlavie, e-mailová adresa, adresa bydliska a telefónne číslo (čísla); 
 2. prihlasovacie údaje do konta, ako je Vaše používateľské meno, e-mailové používateľské meno, heslo a fotografia;
 3. údaje o komunikácii medzi Vami a nami, ktoré môžu zahŕňať podrobnosti o našich rozhovoroch prostredníctvom telefónu, chatu a kontaktných formulárov dostupných na našich webových stránkach a/alebo v aplikáciách;
 4. informácie o profile na sociálnej sieti alebo informácie o účte tretej strany, ak používate účet na sociálnej sieti alebo účet tretej strany na vytvorenie účtu a prihlásenie alebo ak nám ich poskytnete; 
 5. obsah Vami nahratý na naše webové stránky a/alebo aplikácie (napríklad osobná referencia alebo recenzia);
 6. informácie o zdravotnom stave, ak nám ich poskytnete - pozri časť "Osobitné kategórie osobných údajov" nižšie;
 7. Vaša účasť v prieskume, hre, propagácii alebo súťaži (vrátane samotného príspevku, ktorým môže byť fotografia, komentár alebo odpoveď na otázku);
 8. všetky informácie, ktoré nám poskytnete pri registrácii alebo ako člen akýchkoľvek klubov, komunít alebo programov, ktoré ponúkame;
 9. informácie o iných osobách ako ste vy, napríklad osobné informácie o Vašich rodinných príslušníkoch, ak nám takéto informácie poskytnete priamo;
 10. Informácie o tom, ako používate naše správy a komunikáciu (napríklad e-maily, SMS, okamžité správy), vrátane toho, či sú Vám doručené, či ich otvárate, na aké odkazy v nich klikáte a či sa z nich odhlasujete, ak ich môžeme zhromažďovať;
 11. akékoľvek aktualizácie informácií, ktoré nám boli poskytnuté; 
 12. osobné údaje vytvorené a zaznamenané pri používaní našich webových stránok, aplikácií a/alebo služieb vrátane: 
 • technické informácie - patria sem adresa internetového protokolu (IP) použitá na pripojenie Vášho zariadenia k internetovej adrese, typ zariadenia, ktoré používate, adresa webovej stránky a krajina, z ktorej pristupujete k informáciám, požadované súbory, typ a verzia prehliadača, typy a verzie doplnkov prehliadača, operačný systém a platforma a 
 • informácie o Vašej návšteve a Vašom správaní na našich webových stránkach a/alebo v aplikáciách (napríklad stránky, na ktoré ste klikli) - môžu zahŕňať čas a dĺžku návštev určitých stránok, informácie o aktivite na stránke (napríklad posúvanie, kliknutia a posúvania, informácie zdieľané s inými osobami vrátane informácií zdieľaných prostredníctvom e-mailu a sociálnych médií), metódy použité na opustenie stránky, údaje o návštevnosti, údaje o polohe, webové protokoly a iné komunikačné údaje a informácie poskytnuté pri požiadavke na ďalšie služby alebo sťahovanie.

Zákazníci a potenciálni zákazníci v súvislosti s nakupovaním našich produktov online prostredníctvom webových stránok www.nutriklub.sk 

My alebo tretie strany v našom mene môžeme zhromažďovať a používať určité informácie o Vás v súvislosti s nakupovaním našich produktov, a to najmä:

 • informácie o objednávke a doručovaní, ako je Vaše meno, e-mailová adresa, poštová adresa a telefónne čísla;
 • informácie o tom, aké produkty ste si u nás zakúpili, a informácie o produktoch, ktoré ste pridali do košíka
 • Vaše preferencie týkajúce sa odberu e-mailov;
 • informácie o tom, ako komunikujete s našimi e-mailami, ak ich môžeme zhromažďovať, vrátane toho, či sú Vám doručené, či ich otvárate, na aké odkazy v nich klikáte a či sa z nich odhlasujete;
 • demografické informácie a záujmy, napríklad Váš vek, pohlavie, preferencie produktov a životný štýl. Preferencie životného štýlu môžu zahŕňať Vaše preferencie pre určité produkty, ktoré ponúkame, a Vaše záujmy súvisiace s týmito produktmi. Určité preferencie a záujmy o Vás môžeme odvodiť aj na základe Vašich zvykov pri prehliadaní webových stránok, histórie nákupov, Vašej spätnej väzby a odpovedí na prieskumy a Vašich demografických údajov; 
 • platobné údaje za nákupy uskutočnené v niektorom z našich online obchodov ako sú Vaše fakturačné meno, fakturačná adresa a platobné údaje. Upozorňujeme, že hoci v súvislosti s nákupom môžete zadať platobné údaje, napríklad údaje o kreditnej karte, spoločnosť Danone nezhromažďuje ani neukladá tieto údaje. Ak sa rozhodnete uskutočniť online nákup, môže Vám byť ponúknutá možnosť vykonať platbu prostredníctvom spolupracujúceho poskytovateľa týchto služieb. Ak u nás uskutočníte platobnú transakciu, Vaše platobné údaje nekontrolujeme, nepreverujeme ani neukladáme.

Členovia Nutriklubu a užívatelia mobilnej aplikácie Nutriklub+

 

My alebo tretie strany v našom mene môžeme zhromažďovať a používať určité informácie o Vás súvisiace s Vašou registráciou do Nutriklubu alebo používaním mobilnej aplikácie Nutriklub+, a to najmä: 

 • Vaše meno a priezvisko;
 • Váš vek;
 • Vaše pohlavie;
 • Vaša e-mailová adresa;
 • dátum narodenia Vášho dieťaťa (alebo očakávaný dátum narodenia)
 • meno Vášho dieťaťa (alebo žiadne meno, ak meno pre svoje dieťa ešte len vyberáte); 
 • informácie o Vašom dieťati, ak ich sami poskytnete; patria sem napríklad prítomnosť alebo riziko alergií, ktoré možno vypočítať napríklad na stránke www.nutriklub.sk/riziko-alergie, alebo napríklad údaje o raste, ktoré môžete zaznamenať v aplikácii Rastový graf v mobilnej aplikácii Nutriklub+;
 • informácie o Vašom zdravotnom stave, ak nám ich poskytnete; ide najmä o informácie o pôrode alebo alergiách;
 • informácie o tom, ako komunikujete s našimi e-mailami, ak ich môžeme zhromažďovať, vrátane toho, či sú Vám doručené, či ich otvárate, na aké odkazy v nich klikáte a či sa z nich odhlasujete; 
 • demografické informácie a záujmy, napríklad Váš vek, pohlavie, preferencie produktov a životný štýl. Preferencie životného štýlu môžu zahŕňať Vaše preferencie pre určité produkty, ktoré ponúkame, a Vaše záujmy súvisiace s týmito produktmi. Určité preferencie a záujmy o Vás môžeme odvodiť aj na základe Vašich zvykov pri prehliadaní webových stránok, histórie nákupov, Vašej spätnej väzby a odpovedí na prieskumy a v našom mene Vašich demografických údajov; 

Na registráciu môžete použiť aj svoje existujúce kontá Gmail a Facebook. V tomto prípade získame ďalšie údaje, najmä:  

 • Vašu profilovú fotografiu, ktorú používate (len v prípade Facebooku)
 • Váš číselný identifikátor

 

Ľudia, ktorí nás kontaktujú s otázkami (napr. prostredníctvom našich zákazníckych kontaktných centier)

 

My alebo tretie strany v našom mene môžeme zhromažďovať a používať určité informácie o Vás, a to najmä: 

 • Vaše meno a priezvisko, vrátane titulu;
 • Vaša domáca adresa;
 • Vaša e-mailová adresa; 
 • Vaše telefónne číslo; 
 • Váš dátum narodenia;
 • Vaše kontaktné preferencie;
 • informácie poskytnuté v korešpondencii s nami (napríklad prostredníctvom našich zákazníckych liniek alebo sociálnych médií), alebo záznamy o hovoroch, ak nám priamo zavoláte - ak obsahujú informácie o Vašom zdraví, pozrite si časť "Osobitné kategórie osobných údajov" nižšie; 
 • informácie o iných osobách ako ste vy, napríklad osobné informácie o Vašich rodinných príslušníkoch, ak takéto informácie poskytnete priamo;
 • akékoľvek aktualizácie informácií, ktoré nám boli poskytnuté.

Účastníci a potenciálni účastníci podujatí súvisiacich so spoločnosťou Danone

 

My alebo tretie strany v našom mene môžeme zhromažďovať a používať určité informácie o Vás, ak sa zúčastňujete na podujatiach (vrátane školení a e-learningu), a to najmä:

 • osobné kontaktné údaje, ako je Vaše meno a priezvisko, e-mailová adresa, adresa bydliska a telefónne číslo;
 • údaje o Vašom zamestnaní (ak sa zúčastňujete v mene svojho zamestnávateľa);
 • oblasť, v ktorej pracujete, Vašu odbornú kvalifikáciu a činnosť, profesijné údaje, ako je napríklad Vaše vzdelanie/profesijná história;
 • údaje, ktoré poskytnete v súvislosti so samotným podujatím (napríklad formuláre pre návštevníkov, dotazníky spätnej väzby, záznamy alebo rozhovory z podujatia a fotografie z podujatia), obsah, ktorý poskytnete na podujatí (napríklad ak položíte otázku) a údaje o Vašej ceste a ubytovaní;
 • všetky Vami poskytnuté informácie o stravovaní (ak je to potrebné). 

Osoby, s ktorými prichádzame do styku v rámci obchodnej činnosti a ktoré nespadajú do žiadnej z vyššie uvedených kategórií (okrem dodávateľov)

 

Ak s Vami komunikujeme ako s externou zainteresovanou stranou, ktorá nepatrí do vyššie uvedených kategórií, napríklad ak ste zástupcom niektorého z našich klientov, zástupcom priemyselnej alebo porovnateľnej spoločnosti, vedcom, zdravotníckym pracovníkom, akademickým pracovníkom, zástupcom mimovládnej alebo spotrebiteľskej organizácie, politikom, regulačným orgánom, investorom, nefinančnou ratingovou agentúrou, novinárom, zástupcom obchodného združenia atď., my alebo tretie strany v našom mene môžeme zhromažďovať a používať tieto informácie o Vás:

 • profesijné kontaktné údaje, ako je Váš titul, meno a priezvisko, e-mailová adresa, adresa bydliska, telefónne číslo, kontakty na sociálnych sieťach, jazyk komunikácie; 
 • údaje o Vašom zamestnaní (pracovná pozícia, organizácia, akákoľvek iná pozícia, ktorú môžete zastávať) a/alebo príslušnosť k politickej strane (len ak ste ju jasne uviedli);
 • oblasť, v ktorej pracujete, Vašu odbornú kvalifikáciu a činnosť, profesijné údaje, ako je napríklad Vaše vzdelanie/profesijná história ;
 • akékoľvek iné informácie, ktoré nám poskytnete v priebehu našej interakcie s Vami.

Ak ste dodávateľom spoločnosti Danone alebo pre ňu pracujete, toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa na Vás nevzťahuje. Príslušné zásady ochrany osobných údajov alebo vyhlásenie o ochrane osobných údajov Vám budú sprístupnené samostatne.

Osoby, ktorých osobné údaje získavame nepriamo

 

Vaše osobné údaje môžeme získavať aj z iných zdrojov, napríklad:

 • keď vyhľadávate naše produkty a služby a zdieľate obsah na stránkach sociálnych médií, webových stránkach alebo aplikáciách súvisiacich s našimi produktami alebo v reagujete na naše propagačné materiály na sociálnych médiách;
 • Vaše osobné údaje získavame z iných verejných zdrojov (napríklad z komentárov na iných webových stránkach ako sú naše), v ktorých sa uvádza spoločnosť Danone alebo niektorá z jej značiek. Na účely našich cieľov môžeme získavať aj verejne dostupné informácie o Vás ako o verejnej osobe;
 • Vaše osobné údaje nám poskytujú poskytovatelia médií a maloobchodníci, napríklad história Vašich nákupov; 
 • Vaše osobné údaje nám poskytujú tretie strany (t.j. prevádzkovatelia médií, marketingových technológií alebo reklamných technologických riešení), napríklad Vaše demografické údaje (napr. vek, rodičovský stav), Vašu polohu, Vaše záujmy a Váš nákupný zámer. Niektoré z týchto informácií mohli byť získané pomocou cookies a iných podobných technológií sledovania.

Osobitné kategórie osobných údajov

 

Spoločnosť Danone sa v zásade nesnaží spracúvať osobitné kategórie osobných údajov, t. j. citlivé údaje, ktoré sa Vás týkajú. Niektoré osobné údaje, ktoré o Vás zhromažďujeme alebo ktoré nám poskytujete, však môžu byť osobitnými kategóriami osobných údajov, najčastejšie sa týkajú zdravia a životných podmienok.  

Tento typ údajov budeme spracúvať len na účely, na ktoré ste nám dali výslovný súhlas, alebo za iných okolností povolených právnymi predpismi (napríklad na obranu právnych nárokov). 

3. Účel a právny základ zhromažďovania a používania osobných údajov

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené účely, na ktoré zhromažďujeme a používame Vaše osobné údaje, a právne základy ich použitia. Bližšie informácie o našich právnych základoch sú uvedené pod tabuľkou. Upozorňujeme, že nie všetky nižšie uvedené spôsoby použitia sa budú vzťahovať na každú osobu:

Náš účel (naše účely) spracúvania Vašich osobných údajov

Náš právny základ

Správa našich vzťahov s Vami

 • Umožnenie prístupu, používania a zadávania objednávok a hodnotení prostredníctvom našich aplikácií a webových stránok. 

 • Doručovanie zásielok. 

 • Zasielanie oznámení o službách: napríklad informácie o Vašej objednávke, informácie týkajúce sa služby alebo klubu, o ktoré ste nás požiadali, informácie o dostupnosti produktu, ktorý ste si chceli zakúpiť a požiadali ste nás, aby sme Vás o tom informovali, alebo informácie o zmenách našich zmluvných podmienok alebo tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov. 

 • Spracovanie Vašich platieb.

 • Správa Vašej registrácie a členstva v Nutriklube a Vášho používania mobilnej aplikácie Nutriklub+. 

 • Prijímanie a odpovedanie na Vaše otázky týkajúce sa našich produktov a služieb a nášho podnikania. 

 • Pozvanie na stretnutia, kongresy alebo iné podujatia, na ktoré ste sa prihlásili alebo o ktoré ste prejavili záujem, a zaistenie Vašej účasti na týchto podujatiach. 

 • Komunikácia súvisiaca s poskytovaním recenzií, spätnej väzby alebo s vyplnením zákazníckeho prieskumu alebo s účasťou na prieskume trhu. 

 • Poskytovanie a prispôsobovanie našich produktov, služieb a ponuky 

 • Spravovanie Vašej účasti na niektorej z našich propagačných akcií, žrebovaní o ceny, hry, súťaží alebo konkurzov, tak, aby všetko prebehlo v súlade s ich podmienkami.

 • Sledovanie našich interakcií s Vami. 

 • Overenie Vašich prihlasovacích údajov, overenie Vašej totožnosti a vytvorenie a správa Vašich účtov.

 • Vedenie záznamov o Vašom súhlase a správa Vašich žiadostí ako subjektu údajov. 


 • Plnenie zmluvy

 • Oprávnené záujmy

 • Plnenie zákonných povinností

Marketing našich produktov alebo služieb 

 • Zasielanie aktualizácií, noviniek, propagačných, marketingových a iných komunikačných materiálov akýmikoľvek prostriedkami (napríklad telefonicky, poštou, e-mailom, prostredníctvom sociálnych médií a aplikácií na okamžité zasielanie správ) s Vaším súhlasom, ak to vyžadujú platné právne predpisy, pokiaľ ste nám nepovedali, že si neželáte, aby sme Vám ich zasielali

 • Odporúčanie produktov a služieb, a to aj na základe Vašich zdravotných údajov, ak sme na to získali Váš výslovný súhlas.

 • Informovanie o dostupnosti produktu, ak ste nás požiadali, aby sme Vás o tom informovali.

 • Vytváranie profilov (napríklad skupín, ktoré môžu mať spoločné charakteristiky) na základe Vašich záujmov, preferencií a ďalších informácií (alebo ich kombinácie), aby sme pochopili, ktoré produkty a služby Vás oslovia.

 • Zobrazovanie personalizovaného obsahu alebo reklamy, a to buď priamo, alebo prostredníctvom webových stránok a aplikácií tretích strán, ako aj prostredníctvom tradičných kampaní a kampaní v sociálnych médiách.

 • Vytváranie kategórií (segmentov) ľudí, ktorí majú podobné záujmy a preferencie ako Vy, aby sme Vám mohli poskytovať personalizovaný obsah alebo reklamu priamo alebo prostredníctvom webových stránok a aplikácií tretích strán, ako aj prostredníctvom tradičných kampaní a kampaní v sociálnych médiách

 • Vytváranie komunít značky.

 • Zobrazenie referencie alebo recenzií, ktoré ste zanechali na našich webových stránkach, v aplikáciách a službách, aby si ich mohli pozrieť aj ostatní návštevníci.

 • Určenie účinnosti našej komunikácie, propagačných kampaní a reklamy, vrátane analýzy informácií získaných pomocou externých zdrojov,

 • Pochopenie Vašej aktivitu v sociálnych médiách, kde spomínate niektorú z našich značiek.

 • Pochopenie a budovanie imidžu/recenzie našej spoločnosti a značky.

     

 • Oprávnené záujmy

 • Súhlas (ak ste ho udelili)

Riadenie a zlepšovanie našich procesov a obchodných operácií

 • Poskytovanie, zlepšovanie, údržba, zabezpečenie a technická podpora našich webových stránok a aplikácií.

 • Rozpoznávanie, keď sa vrátite na naše webové stránky a aplikácie, aby sme uložili informácie o Vašich preferenciách a aby sme mohli prispôsobiť naše webové stránky a aplikácie Vašim individuálnym záujmom.

 • Vyhodnocovanie Vašej návštevy našich webových stránok a aplikácií a Vaše využívanie našich služieb a zostavovanie štatistík, aby sme pochopili, aký typ ľudí používa naše webové stránky, aplikácie a služby, ako používajú naše webové stránky, aplikácie a služby a ako naše webové stránky, aplikácie a služby urobiť intuitívnejšími.

 • Spravovanie, rozvíjanie a zlepšovanie našich produktov, služieb a komunikácie.

 • Spravovanie našej siete a systémov informačnej bezpečnosti.

 • Prevencie pred podvodmi.

 

   

 • Oprávnené záujmy

 • Súhlas (ak ste ho udelili)

Iné účely

 • Dodržiavanie platných právnych predpisov.

 • Reagovanie na žiadosti príslušných orgánov verejnej správy. 

 • Overenie Vašej totožnosti na bezpečnostné účely a v prípadoch, keď to od nás vyžaduje zákonná povinnosť.

 • Dodržiavanie našich povinností v oblasti transparentnosti, boja proti korupcii, legalizácii výnosov z trestnej činnosti a úplatkárstvu.

 • Výkon alebo obhajoba našich zákonných práv.

 • Vyšetrovanie a prijímanie opatrení proti nezákonnému alebo škodlivému správaniu používateľov. 

 • Ochrana spoločnosti Danone, Vašich životne dôležitých záujmov a záujmov tretích osôb. 

 • Podpora zapojenia spoločnosti do ekosystému zainteresovaných strán s cieľom vyvinúť spoločné riešenia.

 • Poskytovanie našich odborných znalostí na účely informovaného rozhodovania v prostredí spolupráce a transparentnosti s rozhodovacími orgánmi a ďalšími príslušnými zainteresovanými stranami.

 • Implementácia nášho programu udržateľnosti. 

   

 • Oprávnené záujmy

 • Plnenie zákonných povinností 

 

Ak zhromažďujeme a používame Vaše osobné údaje na nový účel, budeme Vás o tom včas informovať (a v prípade potreby Vás požiadame o súhlas), pokiaľ sa odôvodnene nedomnievame, že tento účel je zlučiteľný s pôvodným účelom, ktorý je uvedený vyššie.

Právny základ

 

Právne základy pre používanie Vašich osobných údajov sú nasledovné:

 • Plnenie zmluvy: použitie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie našich povinností vyplývajúcich zo zmluvy s Vami alebo na vykonanie krokov pred uzavretím zmluvy s Vami.
 • Plnenie zákonných povinností: Používanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na dodržiavanie našich zákonných povinností. 
 • Oprávnené záujmy: Vaše osobné údaje používame z dôvodu našich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov iných osôb. Naše oprávnené záujmy môžu zahŕňať nasledovné:
 1. vedenie, rast a rozvoj našej spoločnosti;
 2. prevádzkovanie a zaistenie bezpečnosti našich webových stránok a aplikácií;
 3. zabezpečenie bezpečného pracovného prostredia pre našich zamestnancov a návštevníkov;
 4. marketing, prieskum trhu a rozvoj podnikania, vrátane rozosielania obchodných oznámení;
 5. poskytovanie služieb našim zákazníkom;
 6. zadávanie, sledovanie a zabezpečenie realizácie objednávok u našich dodávateľov; 
 7. investovanie do nových produktov a ich zavádzanie v prospech komunít, v ktorých pôsobíme;
 8. interné administratívne účely skupiny a
 9. vytváranie profilov (napríklad skupiny, ktoré môžu mať spoločné charakteristiky) a poskytovanie personalizovaných produktových správ a tipov priamo, ako aj prostredníctvom tradičných kampaní a kampaní v sociálnych médiách, na základe Vašich záujmov a preferencií. Viac informácií o tom, ako sa Vaše osobné údaje používajú a ako sa môžete odhlásiť, získate nižšie v časti "Profilovanie a automatizované rozhodovanie" tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Vždy, keď zhromažďujeme a používame Vaše osobné údaje na základe oprávnených záujmov, dbáme na to, aby neprevážili nad Vašimi právami ako jednotlivca.

 • Súhlas: Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na základe Vášho súhlasu. Ak ste súhlas udelili, ale neskôr ste si to rozmysleli, môžete ho odvolať tak, že nás kontaktujete a my prestaneme Vaše osobné údaje v tomto rozsahu spracúvať. Ak však svoj súhlas odvoláte, môže to ovplyvniť našu schopnosť poskytovať Vám naše produkty a súvisiace služby.

4. Profilovanie a automatizované rozhodovanie

Môžeme analyzovať informácie o Vás, aby sme vytvorili profily (napríklad zoskupením ľudí, ktorí majú podľa nášho názoru rovnaké vlastnosti). Tieto profily používame na personalizáciu našich webových stránok, aplikácií, služieb alebo produktov, ako aj našej komunikácie s Vami (napríklad zasielaním/zobrazovaním obsahu, ktorý môže byť pre Vás relevantný a užitočný). Tieto poznatky môžeme použiť aj na zobrazovanie relevantnej reklamy pre Vás, buď na našich webových stránkach alebo aplikáciách, alebo prostredníctvom webových stránok tretích strán.   

Ak tak urobíme, budeme Vás o tom samozrejme informovať a dáme Vám možnosť vzniesť vopred proti tomuto postupu námietku. Váš súhlas môžeme získať aj v prípadoch, ak sa informácie o Vás zhromažďujú prostredníctvom určitých typov súborov cookies, ktoré používame. Bližšie podrobnosti o používaní súborov cookies nájdete v našom Vyhlásení o súboroch cookies .

V prípade niektorých služieb a produktov môžeme Vaše osobné údaje spracúvať automatizovane. V podstate to znamená, že rozhodnutia sa prijímajú automaticky bez ľudského zásahu. Nebudeme prijímať rozhodnutia založené výlučne na automatizovanom rozhodovaní v rozsahu, ktorý by mohol mať na Vás negatívny vplyv bez toho, aby sme Vás o tom vopred informovali a poskytli Vám jasné informácie o každom takomto automatizovanom rozhodovaní, vrátane nášho právneho základu na jeho prijatie, a možnosti ľudského zásahu na preskúmanie rozhodnutia. 

5. Odkazy na iné webové stránky

Naše webové stránky a aplikácie môžu obsahovať hypertextové odkazy na webové stránky, pluginy alebo aplikácie tretích strán, ktoré neprevádzkujeme. Tieto hypertextové odkazy slúžia len na Vaše referencie a pohodlie a neznamenajú žiadnu podporu aktivít takýchto webových stránok tretích strán ani žiadne spojenie s ich prevádzkovateľmi. 

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje len na osobné údaje, ktoré zhromažďujeme alebo získavame zo zdrojov tretích strán,  a ku ktorým sme v pozície Prevádzkovateľa. Nenesieme zodpovednosť za ochranu  osobných údajov o Vás, ktoré zhromažďujú a uchovávajú tretie strany. Webové stránky tretích strán majú svoje vlastné podmienky a zásady ochrany osobných údajov a mali by ste si ich pozorne prečítať predtým, ako im poskytnete akékoľvek osobné údaje.  

Nepodporujeme ani nenesieme žiadnu inú zodpovednosť za obsah týchto webových stránok tretích strán ani za ich podmienky a zásady.

6. Sociálne médiá a iný obsah vytváraný používateľmi

Niektoré naše webové stránky a aplikácie umožňujú používateľom odosielať vlastný obsah. Majte na pamäti, že akýkoľvek obsah zverejnený na stránkach našich produktov/značiek na platformách sociálnych médií môže byť zobrazený verejnosti a opätovne zverejnený, a mali by ste byť opatrní pri poskytovaní určitých osobných údajov, ako sú napríklad finančné údaje alebo údaje o adrese. Nenesieme zodpovednosť za žiadne konanie iných osôb, ak zverejníte osobné údaje na niektorej z našich stránok produktu/značky na platformách sociálnych médií. Vyhradzujeme si právo odstrániť obsah vytvorený používateľom, ktorý nie je v súlade s platnými podmienkami.

7. Osobné údaje detí

Väčšina našich webových stránok je navrhnutá a určená pre dospelých. Ak sú niektoré z našich webových stránok určené pre mladších návštevníkov, uvedomujeme si dôležitosť prijatia osobitných opatrení na ochranu súkromia a bezpečnosti detí. 

Ak je naša webová lokalita niekedy zameraná na mladších návštevníkov, budeme v každom prípade rešpektovať naše externé záväzky týkajúce sa zodpovedného marketingu a zabezpečíme, aby bol pred zhromažďovaním osobných údajov platne získaný súhlas zákonných zástupcov v rozsahu vyžadovanom platnými právnymi predpismi.  

Ak sa dozvieme, že sme zhromaždili osobné údaje dieťaťa bez súhlasu zákonného zástupcu, ak takýto súhlas mal byť získaný, osobné údaje bezodkladne vymažeme.

8. Zdieľanie osobných údajov s tretími stranami

Pri zdieľaní Vašich osobných údajov s pridruženými spoločnosťami a inými organizáciami dbáme na to, aby sme tak robili len s organizáciami, ktoré chránia Vaše osobné údaje a dodržiavajú platné právne predpisy o ochrane údajov rovnakým alebo obdobným spôsobom ako my. 

Vaše osobné údaje nebudú nikdy predané ani prenajaté.

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať alebo zverejňovať tak, ako je to uvedené v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje budú zdieľané s nasledujúcimi tretími stranami na opísané účely:

 • Ostatné spoločnosti/subjekty zo skupiny spoločností Danone: Ak je to v našom oprávnenom záujme na interné administratívne účely (napr. zabezpečenie konzistentného a koherentného dodávania produktov našim zákazníkom, firemná stratégia, fúzie a akvizície, dodržiavanie predpisov, audit a monitorovanie, výskum a vývoj a zabezpečenie kvality). 
 • Poskytovatelia služieb tretích strán a subdodávatelia: vrátane tých, ktorí: 
 1. nám pomáhajú plniť Vaše požiadavky, reagovať na Vaše otázky, plniť Vaše objednávky, poskytovať kupóny, poskytovať Vám vzorky, umožniť Vám účasť v súťažiach, ako sú poskytovatelia logistiky, sponzori a poskytovatelia zákazníckej podpory;
 2. vykonávajú základné služby v oblasti informačných technológií a iných služieb súvisiacich s podnikaním, ako sú vývojári webových stránok/aplikácií, poskytovatelia cloudového hostingu, poskytovatelia služieb riadenia a hodnotenia, dátoví analytici, spracovatelia platieb, poskytovatelia verejných služieb, poisťovne;
 3. pomáhajú pri organizácii našich podujatí, marketingových, reklamných a propagačných aktivít;
 4. poskytujú analytické a optimalizačné služby súvisiace s našimi webovými stránkami a aplikáciami;
 5. poskytujú poradenstvo v oblasti zdravotnej starostlivosti a výživy, poskytujú služby domácej starostlivosti, poskytujú výživové odporúčania, riešia a reagujú na požadovaný problém uvedený v komunikácii s infolinkou;
 6. poskytujú služby v oblasti distribúcie zdravotníckych a lekárenských prostriedkov, t.j. lekárne;
 7. poskytujú služby v oblasti cestovného ruchu ako cestovné kancelárie, ubytovacie zariadenia a prepravné spoločnosti.
 • Platformy sociálnych médií: keď naše webové stránky používajú sociálne pluginy týchto spoločností (napr. tlačidlá "To sa mi páči" a "Zdieľať"), tieto ďalšie subjekty môžu zhromažďovať a používať osobné údaje o Vašej návšteve našich webových stránok alebo aplikácií. Ak si prezeráte naše webové stránky alebo obsah našich aplikácií, osobné údaje, ktoré zhromažďujú, môžu byť prepojené s Vaším účtom na ich stránkach. Viac informácií o tom, ako tieto subjekty používajú osobné údaje, nájdete v ich zásadách ochrany osobných údajov.
 • Príjemcovia prevodu podnikania: ak predáme alebo kúpime akýkoľvek podnik alebo aktíva (napríklad v rámci fúzie), potenciálnemu predávajúcemu alebo kupujúcemu takéhoto podniku alebo aktív, alebo ak v podstate všetky naše aktíva alebo aktíva ktorejkoľvek z našich pridružených spoločností nadobudne tretia strana, v takom prípade budú osobné údaje, ktoré máme, jedným z prevedených aktív. V takomto prípade bude Vaše údaje spracúvať nadobúdateľ, ktorý bude vystupovať ako nový prevádzkovateľ, a spracovanie Vašich osobných údajov sa bude riadiť jeho zásadami ochrany osobných údajov.
 • Príjemcovia právnych informácií: ak sme zo zákona povinní sprístupniť Vaše osobné údaje (napríklad orgánom štátnej správy alebo orgánom činným v trestnom konaní) alebo ak je zverejnenie nevyhnutné na ochranu našich práv alebo práv našich zamestnancov, zákazníkov alebo iných tretích strán.

S výnimkou vyššie uvedených prípadov nebudeme Vaše osobné údaje nikdy zdieľať, predávať ani prenajímať žiadnej tretej strane bez toho, aby sme Vás o tom informovali a prípadne získali Váš súhlas. 

9. Medzinárodné zdieľanie osobných údajov

Vaše osobné údaje môžu používať, uchovávať a/alebo k nim mať prístup zamestnanci so sídlom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) alebo Spojeného kráľovstva, ktorí pracujú pre nás, iných členov našej skupiny spoločností Danone alebo dôveryhodné tretie strany. 

Ak poskytneme akékoľvek Vaše osobné údaje takýmto členom našej skupiny mimo EHP a Spojeného kráľovstva alebo dôveryhodným tretím stranám, prijmeme primerané opatrenia, aby sme zabezpečili, že príjemca Vaše osobné údaje primerane chráni, ako napríklad:

 • zabezpečenie toho, aby Európska komisia vydala rozhodnutie o primeranosti v prípade prenosov mimo EHP alebo vláda Spojeného kráľovstva v prípade prenosov mimo Spojeného kráľovstva;
 • zavedenie štandardných vzorových zmluvných doložiek s príjemcom, ktoré schválila Európska komisia (alebo vláda Spojeného kráľovstva v prípade prevodov mimo Spojeného kráľovstva v príslušnom čase);
 • akýkoľvek iný ochranný mechanizmus povolený právnymi predpismi.

10. Ako chránime osobné údaje?

Chápeme, že bezpečnosť Vašich osobných údajov je dôležitá. Vyvíjame maximálne úsilie na ochranu Vašich osobných údajov pred zneužitím, zásahom, stratou, neoprávneným prístupom, úpravou alebo zverejnením. Zaviedli sme niekoľko bezpečnostných opatrení, ktoré pomáhajú chrániť Vaše osobné údaje, a od dôveryhodných tretích strán, ktoré pre nás spracúvajú Vaše osobné údaje, vyžadujeme, aby postupovali rovnako. Zavádzame napríklad kontroly prístupu, používame firewally a zabezpečené servery a šifrujeme osobné údaje.

Počas poskytovania Vašich osobných údajov nám môžu byť Vaše osobné údaje prenášané cez internet. Hoci vynakladáme maximálne úsilie na ochranu osobných údajov, ktoré nám poskytujete, prenos informácií cez internet nie je úplne bezpečný. Preto beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nemôžeme zaručiť bezpečnosť Vašich osobných údajov prenášaných na naše webové stránky a že každý takýto prenos je na Vaše vlastné riziko. Po prijatí Vašich osobných údajov použijeme prísne postupy a bezpečnostné prvky, aby sme zabránili neoprávnenému prístupu k nim. 

Ak sme Vám poskytli alebo ak ste si zvolili heslo, ktoré Vám umožňuje prístup k Vášmu online účtu, ste zodpovední za zachovanie dôvernosti tohto hesla.

11. Ako dlho uchovávame osobné údaje?

Vaše osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Doba, počas ktorej uchovávame osobné údaje, závisí od účelu, na ktorý ich zhromažďujeme a používame, od trvania Vášho zmluvného vzťahu s nami a/alebo od doby potrebnej na dodržiavanie platných právnych predpisov, ako aj na určenie, výkon alebo obhajobu našich zákonných práv.

Ak u nás napríklad nakúpite online alebo sa zaregistrujete na webinár, uložíme osobné údaje súvisiace s nákupom alebo registráciou, aby sme mohli plniť konkrétnu zmluvu, ktorú ste uzavreli. Osobné údaje potom budeme uchovávať po určitú dobu, aby sme mohli riešiť alebo reagovať na akékoľvek sťažnosti, otázky alebo požiadavky týkajúce sa nákupu alebo registrácie. 

Osobné údaje spracúvané v súvislosti s Vašou registráciou do Nutriklubu na webovej stránke www.nutriklub.sk a v súvislosti s registráciou do aplikácie Nutriklub+ uchovávame po dobu Vašej registrácie v Nutriklube alebo v aplikácii Nutriklub+.  Po ukončení registrácie budú Vaše údaje bezodkladne vymazané, pokiaľ právne predpisy, vrátane najmä daňových predpisov, neukladajú povinnosť tieto údaje ďalej uchovávať. V takom prípade budú údaje vymazané po desiatich rokoch.  

Osobné údaje v databáze na účely priameho marketingu, ktorých právnym základom je Váš súhlas, sa spracúvajú počas trvania tohto súhlasu, najdlhšie však 4 roky. Pred uplynutím 4-ročného obdobia po udelení súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov Vás požiadame, aby ste uviedli, či si želáte predĺžiť obdobie uchovávania a spracúvania Vašich osobných údajov. Ak sa v stanovenej lehote nevyjadríte alebo sa vyjadríte záporne, Vaše osobné údaje budú vymazané, zničené alebo trvalo anonymizované (to sa netýka osobných údajov, ktoré sme povinní v súlade s právnymi predpismi uchovávať dlhšie obdobie).  Osobné údaje v databáze na účely priameho marketingu, ktorých právnym základom oprávnený záujme, spracúvame po dobu, kým takýto oprávnený záujem z našej strany trvá. 

12. Vaše práva

Ak spracúvame Vaše osobné údaje, máte podľa platných právnych predpisov nárok na niekoľko práv a môžete ich kedykoľvek uplatniť. Nižšie uvádzame prehľad týchto práv a ich význam pre Vás. Svoje práva môžete uplatniť tak, že nás kontaktujte (bližšie viď bod 13. Ako nás kontaktovať?).  

Vybavíme všetky žiadosti a v súlade s platnými právnymi predpismi poskytneme odpoveď v primeranej lehote alebo v lehote stanovenej zákonom. Upozorňujeme, že v určitých situáciách sa uplatnia výnimky, napr. ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie našich zákonných povinností alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa uplatní výnimka, oznámime Vám to v odpovedi na Vašu žiadosť. 

Predtým, ako odpovieme na akúkoľvek Vašu žiadosť, môžeme Vás požiadať, aby ste nám poskytli informácie potrebné na potvrdenie Vašej totožnosti.  

Právo na informácie

 

Máte právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako používame Vaše osobné údaje. Preto Vám poskytujeme informácie uvedené v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Právo na prístup k osobným údajom a ich opravu

 

Máte právo kedykoľvek získať prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame, a opraviť, aktualizovať alebo doplniť ich. 

Právo na vymazanie Vašich osobných údajov

Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ak: 

 • Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich získali; alebo 
 • odvoláte svoj predchádzajúci súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, ktorý ste nám poskytli, a neexistuje žiadny iný právny základ na spracúvanie týchto osobných údajov; alebo 
 • namietate proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, alebo 
 • namietate proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely oprávnených záujmov spoločnosti Danone (napríklad na zlepšenie používateľského zážitku na webovej stránke), alebo 
 • osobné údaje sa nespracúvajú zákonným spôsobom, alebo 
 • Vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby boli dodržané právne predpisy. 

Ak si želáte vymazať svoje osobné údaje, ktoré spracúvame, kontaktujte nás a my podnikneme primerané kroky, aby sme Vašej žiadosti vyhoveli v súlade s požiadavkami právnych predpisov o ochrane údajov.  

Ak osobné údaje, ktoré spracúvame, už nie sú potrebné na žiadny účel a nie sme právne povinní ich uchovávať, urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ich vymazali, zničili alebo trvalo anonymizovali.

Právo vzniesť námietku

 

Za určitých okolností máte právo namietať proti určitým typom spracúvania z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, ak je takéto spracúvanie založené na našom alebo cudzom oprávnenom záujme. Ak toto právo uplatníte, prestaneme používať Vaše osobné údaje na tento účel, pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami. 

Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (napr. zasielanie newsletterov) kliknutím na odkaz na odhlásenie v našich e-mailoch alebo kontaktovaním nás prostredníctvom nižšie uvedených spôsobov.

Právo odvolať súhlas

 

Ak sa pri spracúvaní Vašich osobných údajov spoliehame na Váš súhlas, máte právo ho kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na spracúvanie Vašich osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Ak chcete svoj súhlas udelený na účely priameho marketingu (napr. zasielanie newsletterov) odvolať, môžete kliknúť na odkaz na odhlásenie v našich e-mailoch alebo nás kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených spôsobov.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností máte právo obmedziť spracúvanie svojich osobných údajov, ak:

 • sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, nie sú presné, alebo
 • sa domnievate, že osobné údaje sa nespracúvajú zákonne, ale namiesto vymazania osobných údajov by ste uprednostnili, aby sme ich spracúvanie obmedzili, alebo
 • Vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich získali, ale vy ich potrebujete na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo 
 • ste vzniesli námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov a čakáte na overenie, či Vaše záujmy súvisiace s touto námietkou prevažujú nad oprávnenými dôvodmi na spracovanie Vašich osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov

Vaše osobné údaje sú prenosné. To znamená, že sa môžu prenášať alebo kopírovať. Toto právo sa však vzťahuje len na osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, a to v prípade, že spracúvanie:

 • je založené na Vašom súhlase alebo je určené na účely plnenia zmluvy; a
 • vykonáva sa automatizovanými prostriedkami.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Ak sa domnievate, že sme nedodržali požiadavky na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava; viď https://dataprotection.gov.sk/uoou. 

13. Ako nás kontaktovať?

Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo sťažnosti týkajúce sa tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo spracúvania Vašich osobných údajov, kontaktujte nás prostredníctvom našej kontaktnej stránky tu  alebo nám napíšte na adresu Danone s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 5, 821 09, Bratislava – mestská časť Ružinov, alebo kontaktujte zodpovednú osobu e-mailom na adrese dpo.group@danone.com alebo môžete napísať na adresu: Data Protection Office, Danone SA, 17 Boulevard Haussmann, 75009, Paris, France. 

14. Zmeny v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov

Naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať (napríklad v súlade so zmenami v príslušných právnych predpisoch, našich postupoch, procedúrach a organizačných štruktúrach, požiadavkami uloženými alebo odporúčanými dozornými orgánmi alebo z iných dôvodov). Všetky zmeny, ktoré v budúcnosti vykonáme v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov, budú zverejnené na tejto stránke a budú účinné od dátumu ich vykonania. Ak to od nás vyžaduje právny predpis, budeme Vás informovať o všetkých zmenách. Odporúčame Vám, aby ste pravidelne sledovali našu webovú stránku a aktualizácie alebo zmeny v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov. 

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované 28.5.2024.

x