OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti Danone s.r.o.
so sídlom: Mlynské nivy 5, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
IČO: 31 344 275
DIČ: 2020373300
zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 50097/B
e-mail: objednavky@nutriklub.sk
telefónne číslo: 0905 612 815 (Po – Pia od 9.00 do 16.00h)


(ďalej len „predávajúci“)


pre predaj tovaru prostredníctvom online obchodu umiestneného na internetovej adrese nutriklub.sk.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1.  Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) predávajúceho upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.nutriklub.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2.  Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle kúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania alebo zamestnania.

1.3.  V kúpnej zmluve je možné dohodnúť ustanovenia odlišné od obchodných podmienok. Odlišné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4.  Ustanovenia obchodných podmienok tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť iba v slovenskom jazyku s tým, že tovar je doručovaný iba v rámci územia Slovenskej republiky (doručovanie do zahraničia nie je možné).

1.5.  Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli počas účinnosti znenia obchodných podmienok účinných pred touto zmenou.

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1.  Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru aj bez registrácie priamo z webového rozhrania.

2.2.  Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci povinný pri akejkoľvek ich zmene aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne. V prípade, že kupujúci uviedol pri registrácii na webovej stránke alebo pri objednávaní tovaru nesprávne alebo neúplné údaje, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorá v súvislosti s uvedením takýchto údajov vznikla.

2.3.  Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu.

2.4.  Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5.  Predávajúci je oprávnený zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet nepoužíva dlhšie ako 5 rokov alebo v prípade, ak kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane povinností vyplývajúcich z obchodných podmienok) alebo sa kupujúci dopustí konania v rozpore s dobrými mravmi.

2.6.  Kupujúci berie na vedomie, že jeho užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, prípadne nevyhnutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

3. PREPOJENIE ÚČTU – NUTRIKLUB

3.1.  Na žiadosť kupujúceho môže byť akýkoľvek existujúci účet kupujúceho v Nutriklub prepojený s užívateľským účtom kupujúceho, resp. mu týmto spôsobom môže byť vytvorený užívateľský účet. Toto prepojenie umožní kupujúcemu používať svoje údaje uložené v Nutriklub na uľahčenie procesu nákupu na webovej stránke.

3.2.  Pri prepojení účtov bude môcť kupujúci použiť svoje prihlasovacie údaje do Nutriklubu na prístup k svojmu užívateľskému účtu. Týmto spôsobom môže kupujúci nakupovať bez potreby novej registrácie.

3.3.  Prepojenie účtov kupujúceho sa môže uskutočniť len na základe výslovného súhlasu kupujúceho s tým, že osobné údaje kupujúceho uložené v účte Nutriklub môžu byť použité na účely nákupu na webovej stránke v súlade so zásadami ochrany osobných údajov predávajúceho, ktoré sú dostupné tu: www.nutriklub.sk/vyhlasenie-o-ochrane-osobnych-udajov.html

3.4.  Kupujúci má možnosť kedykoľvek zrušiť prepojenie medzi svojím účtom Nutriklub a užívateľským účtom. Zrušenie prepojenia nebude mať vplyv na platnosť členstva v Nutriklub ani na možnosť nákupu na webovej stránke, ale kupujúci bude musieť svoje údaje pre ďalší nákup zadať ručne alebo sa zaregistrovať spôsobom uvedeným v čl.2.1 týchto obchodných podmienok.

4. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

4.1.  Akákoľvek prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

4.2.  WWebové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov na vrátenie tovaru, pokiaľ tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti počas doby, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Ceny tovaru nie sú prispôsobované osobe kupujúceho na základe automatizovaného rozhodovania. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

4.3.  Webové rozhranie obchodu obsahuje taktiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru a o spôsobe a čase dodania tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba pre doručovanie v rámci územia Slovenskej republiky. V prípade, kedy predávajúci ponúka dopravu tovaru zadarmo, je predpokladom vzniku práva na bezplatnú dopravu tovaru na strane kupujúceho zaplatenie minimálnej celkovej kúpnej ceny dovážaného tovaru vo výške stanovenej vo webovom rozhraní obchodu. V prípade, ak dôjde k čiastočnému odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim a celková kúpna cena tovaru, pri ktorom nedošlo k odstúpeniu od zmluvy kupujúcim, nedosahuje minimálnu výšku, ktorá je potrebná pre vznik práva na dopravu tovaru zadarmo podľa predchádzajúcej vety, právo kupujúceho na dopravu tovaru zadarmo zaniká a kupujúci je povinný dopravu tovaru predávajúcemu uhradiť.

4.4.  Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

4.4.1.  objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

4.4.2.  spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru a údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

4.4.3.  informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

4.5.  Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť vstupné údaje, ktoré kupujúci do objednávky vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednať a zaplatiť“.

4.6.  Pri kúpe tovaru je kupujúci povinný poskytnúť predávajúcemu všetky informácie správne a pravdivé. Údaje uvedené kupujúcim v objednávke sú predávajúcim považované za správne a pravdivé.

4.7.  Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie objednávky kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte alebo v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

4.8.  Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

4.9.  Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na elektronickú adresu kupujúceho.

4.10.  Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití prostriedkov diaľkovej komunikácie v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory) si kupujúci uhrádza sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

4.11.  Maximálna výška jednej objednávky predstavuje 400 EUR (slovom: štyristo eur).

5. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1.  Cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

  • bezhotovostne prostredníctvom platobného systému;
  • bezhotovostne platobnou kartou;

5.2.  Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, kúpnou cenou sa ďalej rozumejú aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru.

5.3.  Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu ani inú podobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 5.6. obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

5.4.  V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

5.5.  V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

5.6.  Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (bod 4.8), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 591 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

5.7.  Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

5.8.  Zľavy z ceny tovaru platia po dobu uvedenú pre danú zľavu na webovej stránke alebo do vypredania zásob tovaru.

5.9.  Zľavy sa v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, nevzťahujú na počiatočnú dojčenskú výživu.

5.10.  Predávajúci vystaví ohľadom platieb vykonaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

6. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

6.1.  Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z.z.“), nie je okrem iného možné odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke:

6.1.1.  tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze alebo tovaru s krátkou dobou spotreby, a rovnako aj tovaru, ktorý bol po dodaní vzhľadom k svojej povahe nenávratne zmiešaný s iným tovarom,

6.1.2.  tovaru v uzavretom zapečatenom obale (ochrannom obale), ktorý z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov nie je vhodné vrátiť a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

6.2.  Pokiaľ nejde o prípad uvedený v čl. 6.1 obchodných podmienok alebo o iný prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 7 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní odo dňa, kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba odlišná od dopravcu prevezme tovar, alebo:

6.2.1.  posledný kus tovaru, pokiaľ kupujúci objedná v rámci jednej objednávky viac kusov tovaru, ktoré sú dodávané oddelene,

6.2.2.  poslednú položku alebo poslednú časť dodávky tovaru pozostávajúceho z niekoľkých položiek alebo častí, alebo

6.2.3.  prvý dodaný tovar, pokiaľ je v zmluve dohodnutá opakovaná dodávka tovaru počas vymedzeného obdobia.

6.3.  Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu zaslané v lehote uvedenej v čl. 6.2 obchodných podmienok. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý sa nachádza na tomto odkaze: www.nutriklub.sk/formular-pre-odstupenie-od-zmluvy.pdf. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať okrem iného na adresu prevádzkarne predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho objednavky@nutriklub.sk.

6.4.  V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Kupujúci tovar zašle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, ak predávajúci neponúkol, že si tovar vyzdvihne sám. Lehota podľa predchádzajúcej vety je zachovaná, ak kupujúci odošle tovar pred jej uplynutím. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť obvyklou poštovou cestou.

6.5.  V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 6.2 obchodných podmienok predávajúci vráti finančné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a kupujúcemu tým nevzniknú žiadne ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako predávajúci dostane tovar alebo ako mu kupujúci preukáže, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.

6.6.  Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare s nárokom kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6.7.  V prípadoch, keď má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z., je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takomto prípade predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

6.8.  Ak je spolu s tovarom kupujúcemu poskytnutý darček, darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva vo vzťahu k takémuto darčeku zaniká a kupujúci je povinný darček spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu.

7. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

7.1.  V prípade, že je spôsob prepravy dohodnutý na základe výslovnej osobitnej požiadavky kupujúceho, kupujúci znáša riziko a všetky dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom prepravy.

7.2.  Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri jeho dodaní.

7.3.  V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho je potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom než ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručovania tovaru.

7.4.  Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru od dopravcu skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek vád to bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade porušenia obalu, ktorý naznačuje neoprávnené vniknutie do zásielky, nemusí kupujúci zásielku od dopravcu prevziať. Týmto nie sú dotknuté práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru a ďalšie práva kupujúceho vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

7.5.  Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru môžu upravovať osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak ich predávajúci vydal. 

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

8.1.  Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 619 až 627 Občianskeho zákonníka a § 18 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).

8.2.  Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že vec pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že vec:

8.2.1.  zodpovedá dohodnutému opisu, druhu a množstvu, akosti a iným dohodnutým vlastnostiam,

8.2.2.  je vhodná k účelu, na ktorý ju kupujúci požaduje a s ktorým predávajúci súhlasil, a

8.2.3.  sa dodáva s dohodnutým príslušenstvom a pokynmi na použitie.

8.3.  Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že okrem dohodnutých vlastností:

8.3.1.  vec je vhodná k účelu, na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa, a to aj s ohľadom na práva tretích strán, právne predpisy, technické normy, pravidlá priemyselnej praxe alebo kódexy správania uplatňované v danom odvetví, ak neexistujú technické normy,

8.3.2.  vec množstvom, akosťou a ďalšími vlastnosťami vrátane trvanlivosti (životnosti) a bezpečnosti zodpovedá obvyklým vlastnostiam vecí rovnakého druhu, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať, a to aj s ohľadom na verejné vyhlásenia predávajúceho, najmä prostredníctvom reklamy alebo označením, ibaže predávajúci preukáže, že si ho nebol vedomý alebo že nemohlo ovplyvniť rozhodnutie o kúpe,

8.3.3.  vec je dodaná s príslušenstvom, vrátane obalu, návodu a ďalších pokynov na použitie, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať, a

8.3.4.  vec zodpovedá svojou akosťou alebo prevedením vzorke alebo predlohe, ktorú predávajúci poskytol kupujúcemu pred uzavretím kúpnej zmluvy.

8.4.  Ustanovenia čl. 8.3 obchodných podmienok sa nepoužijú v prípade, ak predávajúci pred uzavretím kúpnej zmluvy výslovne oznámil kupujúcemu, že určitá vlastnosť veci sa líši a kupujúci s tým pri uzavretí kúpnej zmluvy výslovne súhlasil.

8.5.  Ak sa vada prejaví v priebehu jedného roka od prevzatia tovaru, považuje sa vec za vadnú už pri prevzatí, pokiaľ to nevylučuje povaha veci alebo vady. Táto doba neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vec užívať, ak vadu vytkol oprávnene.

8.6.  Kupujúci môže reklamovať vadu, ktorá sa na tovare prejaví, do dvoch rokov od prevzatia tovaru. Ak kupujúci oprávnene vytkol predávajúceho vadu, lehota na vytknutie vady neplynie počas doby, počas ktorej kupujúci nemôže tovar používať.

8.7.  Ak má vec vadu, môže kupujúci požadovať jej odstránenie. Podľa svojej voľby môže požadovať dodanie novej veci bez vady alebo opravu veci, okrem prípadu, ak by bol zvolený spôsob odstránenia vady nemožný alebo neprimerane nákladný v porovnaní s druhým spôsobom; to sa posudzuje najmä s ohľadom na význam vady, hodnotu, ktorú by vec mala bez vady, a na to, či je možné vadu odstrániť iným spôsobom bez väčších ťažkostí pre kupujúceho. Predávajúci môže odmietnuť vadu odstrániť, ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné s ohľadom na význam vady a hodnotu, ktorú by vec mala bez vady.

8.8.  Predávajúci odstráni vadu v primeranej lehote po jej vytknutí tak, aby tým nespôsobil kupujúcemu značné ťažkosti, pričom sa prihliada na povahu veci a účel, pre ktorý kupujúci vec kúpil. Predávajúci je povinný prevziať vec na vlastné náklady za účelom odstránenia vady.

8.9.  Kupujúci môže požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak:

8.9.1.  predávajúci odmietol odstrániť vadu alebo ju neodstránil v súlade s čl. 8.7 obchodných podmienok,

8.9.2.  sa vada prejavuje opakovane,

8.9.3.  je vada podstatným porušením kúpnej zmluvy, alebo

8.9.4.  z vyhlásenia predávajúceho alebo z okolností je zjavné, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho.

8.10.  Ak je vada veci nepodstatná, kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy (v zmysle čl. 8.9 obchodných podmienok). Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu po tom, čo vec prevzal alebo po tom, čo kupujúci predávajúcemu preukáže, že vec odoslal.

8.11.  Vadu možno vytknúť u predávajúceho, u ktorého bol tovar zakúpený.

8.12.  Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb, prípadne aj vo vlastnom sídle. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie kupujúcim vydať kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum, kedy kupujúci reklamáciu uplatnil, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje a kontaktné údaje kupujúceho za účelom poskytnutia informácie o vybavení reklamácie.

8.13.  Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená a kupujúci o tom musí byť informovaný do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na dlhšej lehote.

8.14.  Po márnom uplynutí lehoty podľa čl. 8.13 obchodných podmienok môže kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu.

8.15.  Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

8.16.  Kupujúci môže svoje práva zo zodpovednosti za vady tovaru uplatniť najmä osobne na adrese Danone s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 5, 821 09, Bratislava – mestská časť Ružinov, telefonicky na čísle 0905612815 či e-mailom na adrese objednavky@nutriklub.sk.

8.17.  Kto má právo z vadného plnenia, má právo aj na náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením tohto práva. Ak však kupujúci neuplatní právo na náhradu do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej je potrebné vadu vytknúť, súd toto právo neprizná, ak predávajúci namietne, že právo na náhradu nebolo uplatnené včas.

8.18.  Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upravovať reklamačný poriadok predávajúceho.

8.19.  Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnenia aj záruku za akosť.

9. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

9.1.  Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

9.2.  Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 10 zákona o ochrane spotrebiteľa.

9.3.  Reklamácie spotrebiteľov vybavuje predávajúci prostredníctvom elektronickej pošty. Sťažnosti a reklamácie je možné zasielať na elektronickú adresu predávajúceho. Informáciu o vybavení reklamácie kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho. Iné pravidlá vybavovania reklamácií a sťažností predávajúci nestanovuje.

9.4.  K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, adresa na doručovanie:

Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát
Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Bajkalská 21/A, p. p. 29
827 Bratislava 27

Internetová adresa: www.soi.sk, adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: ars@soi.sk a adr@soi.sk. Na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy možno využiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

9.5.  Európske spotrebiteľské centrum v SR, so sídlom: Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 905 528 477, e-mail: ECCNET-SK@ec.europa.eu je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

9.6.  Kupujúci sa môže obrátiť so svojou sťažnosťou na orgán dohľadu alebo orgán štátneho dozoru. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním Občianskeho zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa.

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A COOKIES

10.1.  Predávajúci plní svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "nariadenie GDPR") týkajúcu sa spracúvania osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovaní o kúpnej zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho prostredníctvom osobitného dokumentu dostupného tu: https://www.nutriklub.sk/ochrana-osobnych-udajov

10.2.  Predávajúci si plní svoje zákonné povinnosti v súvislosti s možným ukladaním súborov cookies na zariadení kupujúceho prostredníctvom osobitného dokumentu, ktorý je k dispozícii tu: https://www.nutriklub.sk/cookies.

11. ZASADY PRE OBSAH VYTVORENÝ NA WEBOVEJ STRÁNKE A RECENZIE

11.1. V tejto časti sú opísané povinnosti a usmernenia pre kupujúceho, ktorý zverejňuje recenzie, užívateľov webovej stránky a opatrenia prijaté predávajúcim v súvislosti s povinnosťami, ktoré mu ukladá Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2065 z 19. októbra 2022 (ďalej len "DSA"). Cieľom predávajúceho je zachovať transparentné, bezpečné a dôveryhodné prostredie pre všetkých používateľov webovej stránky.

11.2. Povinnosti kupujúceho:

11.2.1. Kupujúci sa zaväzuje uverejňovať recenzie, ktoré sú pravdivé, presné a predstavujú jeho skutočné skúsenosti s tovarom predávajúceho. Uverejňovanie nepravdivých, zavádzajúcich alebo klamlivých recenzií je zakázané.

11.2.2. Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho recenzie neporušovali práva duševného vlastníctva tretích osôb. Všetok obsah obsiahnutý v recenziách musí byť buď vlastný - autorský, alebo použitý s výslovným súhlasom držiteľa autorských práv.

11.2.3. Kupujúci sa zaväzuje, že pri uverejňovaní recenzií bude dodržiavať Pravidlá uverejňovania recenzií, ktoré sú k dispozícii na tomto odkaze www.nutriklub.sk/pravidla-pre-recenze.html (ďalej len "Pravidlá").

11.3. Povinnosti predávajúceho:

11.3.1. Predávajúci určil jednotné kontaktné miesto, ktoré je k dispozícii tu: objednavky@nutriklub.sk (ďalej len "Jednotné kontaktné miesto"), aby umožnil kupujúcemu a užívateľom webovej stránky priamu a rýchlu komunikáciu s predávajúcim elektronickými prostriedkami a užívateľsky prívetivým spôsobom, pričom tento spôsob komunikácie nie je len automatizovaným nástrojom, ale každý jednotlivý podnet rieši reálna osoba poverená predávajúcim. Jednotné kontaktné miesto umožňuje aj priamu komunikáciu elektronickými prostriedkami s orgánmi dohľadu, a to v českom a anglickom jazyku.

11.3.2. Predávajúci zaviedol spravodlivý, transparentný a efektívny proces moderovania recenzií, aby zabezpečil dodržiavanie svojich zákonných povinností. To zahŕňa používanie mechanizmov manuálnej revízie na odhaľovanie a odstraňovanie zakázaného obsahu.

11.3.3. Kupujúci alebo užívateľ webovej stránky môže obsah, o ktorom sa domnieva, že porušuje Pravidlá alebo právne predpisy, nahlásiť prostredníctvom Jednotného kontaktného miesta alebo môže využiť formulár pre nahlasovanie nezákonného obsahu dostupný na tomto odkaze www.nutriklub.sk/formular-pre-nahlasovanie-obsahu.html. Predávajúci sa zaväzuje takéto hlásenia bez zbytočného odkladu prešetriť a prijať následné opatrenia.

11.3.4. Predávajúci bude informovať kupujúceho, resp. užívateľa webovej stránky, o všetkých opatreniach prijatých v súvislosti s jeho recenziami a oznámeniami, vrátane ich odstránenia alebo úpravy, a to s náležitým odôvodnením. Kupujúci sa môže odvolať proti rozhodnutiu, a to opäť prostredníctvom Jednotného kontaktného miesta.

11.4. Predávajúci je povinný aspoň raz ročne zverejniť v strojovo čitateľnom formáte ľahko dostupné, jednoznačné a zrozumiteľné správy o všetkých úpravách obsahu, ktoré vykonal počas príslušného obdobia. Tieto správy musia poskytovať transparentný prehľad o tom, ako predávajúci rieši mimosúdne riešenie sporov, úpravu recenzií a iné aspekty moderovania.

12. DORUČOVANIE

12.1.  Kupujúcemu je možné doručovať na jeho elektronickú adresu.

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1.  Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že tento vzťah sa riadi slovenským právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť a ktoré by sa inak použili v prípade absencie voľby práva podľa ustanovení článku 6 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).

13.2.  Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení.

13.3.  Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a je prístupná na požiadanie.

13.4.  Vzor formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy tvorí prílohu obchodných podmienok.

13.5.  Kontaktné údaje predávajúceho: Danone s.r.o., so sídlom: Mlynské nivy 5, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09, Slovenská republika, e-mailová adresa: objednavky@nutriklub.sk, telefón 0905612815 (Po – Pia od 9.00 do 16.00h). Predávajúci neposkytuje iný prostriedok on-line komunikácie.

 

V Bratislave, dňa 28.5.2024

x