Podpora správneho vývoja reči a komunikačných schopností detí IV.

 • Ako pomôcť v správnej komunikácii deťom od 3 do 6 rokov? 
 • Čo by malo dieťa v predškolskom veku zvládnuť? 
 • Ako na správnu výslovnosť a gramatiku dieťaťa?
"Dieťa sa neučí z pasívne vnímanej rozmanitosti zážitkov, ale z výsledkov činov, ktoré samo iniciovalo." J. Brierley - kniha: 7 prvých rokov života rozhoduje.

Dieťa musíme zaujať

V prvých fázach vývoja reči hrá veľkú rolu napodobňovanie. Avšak sama o sebe a vynútená dospelými by bola nudná, nezáživná a neefektívna. Ale v momente, keď dieťa nejaká činnosť naozaj zaujme, premýšľa samo o tom, že by ju napodobnilo. Samo dieťa teda iniciuje činnosť, ktorá je vlastne napodobňovaním toho, čo ho zaujalo. A práve túto skutočnosť je potrebné využívať v predškolskom období aj pri snahe o rozvoj komunikačných zručností dieťaťa. 

Predškolské obdobie - čo sa má dieťa naučiť a vedieť:

 • mať správnu výslovnosť všetkých hlások,

 • tvoriť a používať rôzne druhy viet (opytovacie, oznamovacie ...) a neskôr aj súvetia,

 • používať správnu gramatickú formu - správne skloňovanie a časovanie,

 • vyjadrovať obsahovo i formálne správne svoje myšlienky, želania, pocity...,

 • používať častejšie aj svoju pasívnu slovnú zásobu tzn. rozšíriť aktívnu zásobu.

Ako na správnu výslovnosť?

1. Vyskúšajte pravidlo najmenšej fyziologickej námahy 

Vývoj výslovnosti sa riadi pravidlom tzv. najmenšej fyziologickej námahy:

 • najprv dieťa vytvára tie hlásky, ktoré sa mu vyslovujú najľahšie: samohlásky "a, e, i, o, u", a tzv. perné hlásky "b, p, m". Preto prvé slovíčka, okolo jedného roka, znejú ako baba, mama atď.

 • najneskôr zvládnu deti hlásky, ktoré sú typické len pre ich materinský jazyk "r, ľ".

 • od troch rokov dieťa začína viac používať a vyslovovať slová obsahujúce hlásky, "s, c, z, š, č, ž ", ale nie vždy ich vyslovuje správne. V období predškolského veku sa postupne naučí ich správnej výslovnosti spontánne, ak sa tak nedarí, tak sa ich cielene naučí.

 • v predškolskom veku sa dieťa učí rozlišovať od seba jednotlivé zvukovo podobné hlásky, napríklad "s - š".

2. Čo môžete urobiť ako rodičia pre správnu výslovnosť u svojho dieťaťa?

Správny vzor

Ten by sme dieťaťu mali dávať už od narodenia (nie až v období od troch rokov). Na dieťa nešušlať, ale hovoriť normálne . Samozrejme je v poriadku, ak v slovnej zásobe používate zdrobneniny a detské slová, ale vyslovujte ich správne bez deformácie hlások.

Neopravovať, nenútiť opakovať

Snažte sa deti neopravovať a nechcite od nich, aby po vás opakovali slová správne. Ak hlásku ešte dieťa nevie vysloviť, nedozrel ten čas. Neprimeraným nátlakom by ste u neho mohli zafixovať zlé návyky. Stáva sa to u hlásky R, kedy sú deti príliš skoro tlačené k jej správnej výslovnosti a nakoniec začnú v rámci snahy vyhovieť rodičom, hlásku tvoriť inde, než by mali a takzvane ráčkujú. Odnaučiť zle vytvorené návyky je potom veľmi ťažké. 

3. Rešpektujte možnosti dieťaťa a vývinové štádium, v ktorom sa práve nachádza 

Keď dcérka vašej susedky, ktorá má tri roky, už správne vyslovuje hlásku R, neznamená to, že vaše dieťa, ktoré má 4, musí R vyslovovať správne tiež. Každý vývin postupuje svojím vlastným tempom. Namiesto toho iba dieťaťu sprostredkujte správne vyslovenú hlásku. Môžete to urobiť napríklad takto:

Tip:

Dieťa hovorí o sloníkovi a hovorí "tloník".

"Mami, môj tloník plače."

"Tvoj sloník plače? Sloník je smutný? " (Hlásku S iba vyslovte správne a mierne zdôraznite, prípadne použite v ďalšom slove, alebo slovo nenásilne zopakujte v ďalšej vete). 

Každé dieťa by malo v troch rokoch už hovoriť a aspoň čiastočne zrozumiteľne vyjadrovať prostredníctvom reči svoje myšlienky. Malo by byť zreteľné, že sa rozvíja jeho slovná zásoba. Ak dieťa nehovorí, alebo len vydáva zvuky, prípadne nezrozumiteľné výrazy, je dôležité sa poradiť s odborníkmi.     

4. Ak pochybujete o správnom vývine reči dieťaťa, poraďte sa s odborníkmi

 • pediater podá základné informácie týkajúce sa vývinu a prípadne pošle rodiča s dieťaťom na špecializované pracovisko - foniatria, ORL, neurológia, k psychológovi alebo logopédovi,

 • klinický logopéd spravidla pôsobí v zdravotníckom zariadení a kontakt na neho vám sprostredkuje pediater,

 • súkromný logopéd alebo logopéd v materskej škole,

 • učiteľka v materskej škole,

 • špeciálny pedagóg alebo psychológ v špeciálnom pedagogickom centre, pedagogicko-psychologickej poradni alebo stredisku ranej starostlivosti,

 • rôzne občianske združenia či materské centrá.

Tip

Ak môžete, poraďte sa na viacerých miestach. Získate tak názor viacerých ľudí. K návšteve menovaných odborníkov nie je potrebné odporúčanie pediatra.

Prípad z praxe špeciálneho pedagóga, logopéda:

V mojej praxi som zažila prípad, keď trojročné dievčatko nastúpilo po odporúčaní pediatrom do materskej školy a po nejakom čase ma pani učiteľka požiadala o jej vyšetrenie. Zdalo sa jej, že hoci dievčatko hovorí celkom veľa, nevyužíva reč ako prostriedok ku komunikácii a jej výrazom nie je ani trochu rozumieť. Počas vyšetrenia bolo zrejmé, že reč naozaj nie je využívaná na komunikáciu, je nezrozumiteľná a schopnosť porozumieť reči druhých je sporná. Rodičom som odporučila vyšetrenie sluchu a návštevu neurológa. Výsledkom bolo nájdenie epileptického ohniska v blízkosti rečového centra v mozgu. Okamžite bola zahájená liečba a stav dievčatka sa veľmi zlepšil a reč sa začala rozvíjať. 

Ako na správnu gramatiku u detí - skloňovanie a časovanie

 • spravidla nie je potrebné cieleného učenia, ale poznania správneho. Dieťa sa učí najmä napodobňovaním,

 • dieťa sa učí spontánne prostredníctvom činností, ktoré ho zaujímajú - hry, čítanie a rozprávanie rozprávok, riekaniek a čítanie si s obrázkami, kedy rodičia čítajú text a deti dopĺňajú slová podľa obrázkov.

Napríklad

Bývali vo veľkom (obrázok domu) - dieťa nemôže povedať dom, ale tvar dome. K tomu, aby dieťa poznalo, aký tvar má doplniť, slúži nielen napodobňovanie (už to niekedy počulo), ale aj tzv. jazykový cit, ktorý má každý z nás v inej miere, rovnako ako hudobný sluch. 

1. Rozvoj pomocou pesničiek a riekaniek

Ďalšou dôležitou činnosťou, ktorá podnecuje vývin reči u detí, je spievanie pesničiek, rytmických riekaniek spojených s hrou na telo (tlieskanie, dupanie) a na rytmické nástroje (bubienok, drievka). Pritom vôbec nezáleží na tom, či máte hudobný sluch. Doma môžete hrať divadlo, spoločne kresliť a obrázky komentovať alebo si len tak rozprávať o tom, čo sa vám v daný deň podarilo. 

2. Reklamy by nemali nahrádzať riekanky a básničky

Televízia, rádio ani počítačové hry by nikdy nemali nahradiť komunikáciu tvárou v tvár. Tieto médiá by mali byť len doplnkom k bežnej komunikácii tvárou v tvár, nie prevažujúcim objektom v komunikácii.

pozor!

Deti z týchto médií získavajú veľké množstvo netriedených informácií, ktorým mnohokrát úplne nerozumejú a nevedia si ich samy zaradiť. Nadbytok informácií potom potláča fantáziu a ochabuje schopnosť sústrediť sa.

Chváľte svoje dieťa 

Deti by sme mali chváliť nielen za výkony a za to, čo sa im podarí, ale aj za snahu a úsilie, ktoré vynaložia pri plnení úloh a prekonávaní prekážok. 

Kedy je čas na cielený nácvik jednotlivých hlások?

Ak sa dieťaťu dlhšiu dobu nedarí výslovnosť jednej alebo väčšieho množstva hlások, mali by sme prejsť k cielenému nácviku hlások. Vek, kedy s týmto nácvikom začať, je veľmi individuálny. Záleží na tom, či dieťa zle vyslovuje iba jednu hlásku alebo či je ich väčšie množstvo. Dôležité je, aby v období vstupu do prvej triedy bola výslovnosť z veľkej časti v poriadku.

Mohlo by vás tiež zaujímať: Ako naučit dieťa R?

Související články

Zjistěte více o mateřství

mom and baby

Spojte sa s našou poradňou odborníkov

Potrebujete radu? Spojte sa s nami. Pomôžeme vám s otázkami týkajúcich sa tehotenstva, materstva, rodičovstva alebo výživy detí.

Na vaše otázky sme pripravení odpovedať každý všedný deň od 8:30 do 16:00.

Dôležité upozornenie

Pre výživu novorodencov a dojčiat je najprirodzenejšou a najvýhodnejšou stravou, zastúpením a kvalitou živín, materské mlieko. Dojčenská výživa by mala byť používaná len na základe odporúčania lekára alebo osoby kvalifikovanej v oblasti výživy ľudí, farmacie alebo starostlivosti o matku a dieťa. Svetová zdravotnícka organizácia doporučuje výhradné dojčenie do 6 mesiacov veku dieťaťa, a pokiaľ je to možné, pokračovat v dojčení až do dvoch rokov veku dieťaťa. Vždy majte na pamäti, že rozhodnutie prestať dojčiť môže byť nevratné. Prechod na dojčenskú výživu má i zvýšené finančné a sociálne dopady oproti dojčeniu. Pre zdravie dojčaťa je důležité dôsledne dodržiavať doporučený postup prípravy, dávkovanie a použitie dojčenskej výživy uvedený na obale. Spôsob použitia a ďalšie informácie na obaloch. Batoľacie mlieka, príkrmy, kaše a sušienky majú byť iba súčasťou zmiešanej a vyváženej stravy. Potraviny pre zvláštnu výživu. 

x